روزمرگی هایم...

دانشجوی علم طب

روزمرگی هایم...

دانشجوی علم طب

بایگانی
  • ۰
  • ۰

تو گفتی: من به غیر از دیگرانَم 

چُنینم در وفاداری، چنانَم!

تو غیر از دیگران بودی 

که امروز 

نه می‌دانی، نه می‌پُرسی نشانَم! 

‌ 

👤 فریدون مشیری  • ۹۶/۱۱/۲۰
  • Hope ful